หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

หมายเหตุ บริษัทได้จัดทำนโยบายเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้หุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartdigital.com

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฏบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

 

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21/5/2567 รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB

14/5/2567 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

14/5/2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

14/5/2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

25/3/2567 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

14/3/2567 แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเพิ่มทุน

14/3/2567 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

12/3/2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

12/3/2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

11/3/2567 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว 

7/3/2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

7/3/2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

29/2/2567  รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C

29/2/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3/2567

29/2/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

28/2/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

28/2/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

22/2/2567  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

22/2/2567  กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)  

22/2/2567  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

 

ข้อมูลทางการเงิน

14/5/2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

22/2/2567  งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)